Szukaj
Menu

Regulamin

sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.artalo.pl
Obowiązuje od: 01.01.2023

Nazwa firmy: Artalo design s.r.o.
z siedzibą w Lískovec 393, Frýdek-Místek, 73801, Republika Czeska
REGON: 10888560
Zarejestrowana w rejestrze handlowym: Nr akt: C 85967, prowadzonym przez Sąd
Adres e-mail: info@artalo.pl

(dalej zwany „„Sprzedawcą”)“)

1.    POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1.    Niniejsze warunki (zwane dalej "Warunkami") Sprzedawcy regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Sb. kodeks cywilny w brzmieniu obowiązującym (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna (zwanej dalej "Umową kupna") zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą fizyczną (zwaną dalej "Kupującym") za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.artalo.pl (zwanej dalej "Stroną internetową"), za pośrednictwem interfejsu Strony internetowej (zwanego dalej "Interfejsem internetowym Sklepu").

1.2.    Regulamin nie ma zastosowania do przypadków, w których osobą zamierzającą nabyć towar od Sprzedawcy jest osoba prawna lub osoba, która działa przy zamawianiu towarów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach samodzielnego wykonywania zawodu.

1.3.    Postanowienia odbiegające od warunków mogą być uzgodnione w umowie sprzedaży. Odmienne postanowienia w umowie kupna mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków.

1.4.    Postanowienia warunków są integralną częścią umowy kupna. Umowa kupna i warunki handlowe są sporządzone w języku polskim. Umowa kupna może być zawarta w języku polskim.

1.5.    Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Warunków. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków.

2.    KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1.    Na podstawie rejestracji Kupującego na stronie internetowej, Kupujący może uzyskać dostęp do swojego interfejsu użytkownika. Z jego interfejsu użytkownika Kupujący może zamawiać towary (zwane dalej "kontem użytkownika"). Jeśli interfejs internetowy Sklepu na to pozwala, Kupujący może również zamówić towary bez rejestracji bezpośrednio z interfejsu internetowego Sklepu.

2.2.    Przy rejestracji na stronie internetowej oraz przy zamawianiu towarów Kupujący zobowiązany jest do podania wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji informacji podanych w Koncie Użytkownika w każdym przypadku, gdy ulegną one zmianie. Informacje podane przez Kupującego w koncie użytkownika oraz przy zamawianiu towarów będą uznawane przez Sprzedawcę za prawidłowe.

2.3.    Dostęp do konta użytkownika zabezpieczony jest nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący zobowiązany jest do zachowania poufności informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do konta użytkownika.

2.4.    Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z konta użytkownika.

2.5.    Sprzedawca może usunąć konto użytkownika, w szczególności jeżeli Kupujący nie korzysta z konta użytkownika przez okres dłuższy niż 90 dni lub jeżeli Kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z Umowy Sprzedaży (w tym Regulaminu).

2.6.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędną konserwacją sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3.    ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

3.1.    Wszystkie prezentacje towarów na interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny i Sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna w odniesieniu do tych towarów. Postanowienia § 1732 (2) kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.2.    Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz koszty zwrotu towarów, jeżeli ze względu na swój charakter towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów zawierają podatek VAT i wszystkie związane z nim opłaty. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są one wyświetlane na interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedawcę umowy kupna-sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.3.    Interfejs internetowy sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z opakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach opakowania i dostawy podane w interfejsie internetowym sklepu mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy towar jest dostarczany na terytorium Polski. W przypadku, gdy Sprzedający oferuje bezpłatną dostawę towaru, prawo do bezpłatnej dostawy towaru ze strony Kupującego jest uwarunkowane zapłatą minimalnej całkowitej ceny zakupu towaru, który ma być dostarczony, w wysokości określonej w interfejsie internetowym sklepu. W przypadku, gdy Kupujący częściowo odstąpi od Umowy sprzedaży, a łączna cena zakupu towarów, dla których Kupujący nie odstąpił od Umowy sprzedaży, nie osiągnie minimalnej kwoty wymaganej do uzyskania prawa do bezpłatnego transportu towarów zgodnie ze zdaniem poprzednim. Prawo Nabywcy do bezpłatnej dostawy towarów wygasa, a Nabywca jest zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy za dostawę towarów.

3.4.    Aby zamówić towary, Kupujący wypełnia formularz zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

3.5.    zamawianych towarach (zamówione towary są "wkładane" przez Kupującego do elektronicznego koszyka w interfejsie internetowym Sklepu),

3.6.    sposobu zapłaty ceny zakupu towaru, szczegółów dotyczących wymaganego sposobu dostawy zamówionego towaru oraz

3.7.    informacje o kosztach związanych z dostawą towarów (dalej łącznie zwane "Zamówieniem").

3.8.    Przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący będzie miał możliwość sprawdzenia i zmiany danych wprowadzonych przez Kupującego do Zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego ewentualnych błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych do Zamówienia. Kupujący przesyła zamówienie do Sprzedawcy poprzez kliknięcie przycisku "Wyślij zamówienie". Dane podane w zamówieniu są uznawane przez Sprzedającego za prawidłowe. Sprzedawca potwierdza Kupującemu otrzymanie zamówienia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego podany w koncie użytkownika lub w zamówieniu (dalej "adres e-mail Kupującego").

3.9.    W zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, szacunkowe koszty wysyłki), Sprzedawca jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. w formie pisemnej lub telefonicznej).

3.10.    Stosunek umowny pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje nawiązany poprzez doręczenie przyjęcia zamówienia (akceptacji), które Sprzedający przesyła Kupującemu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Kupującego.

3.11.    Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy kupna. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze zdalnych środków komunikacji w związku z zawarciem Umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam Kupujący i nie odbiegają one od stawki podstawowej.

4.    CENA PRODUKTÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1.    Kupujący może zapłacić Sprzedawcy cenę Towarów oraz wszelkie koszty związane z dostawą Towarów w ramach Umowy kupna za pomocą metod oferowanych przez Sprzedawcę na interfejsie internetowym Sklepu.

4.2.    Wraz z ceną zakupu Kupujący zapłaci również Sprzedawcy koszty związane z opakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towarów.

4.3.    Sprzedawca nie wymaga od Kupującego depozytu ani żadnej innej podobnej płatności. Pozostaje to bez uszczerbku dla postanowień art. 4.6 Warunków dotyczących obowiązku zapłaty ceny zakupu towarów z góry.

4.4.    W przypadku płatności gotówką lub w przypadku płatności przy dostawie, cena zakupu jest płatna po otrzymaniu towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest płatna w ciągu 5 dni od zawarcia umowy kupna.

4.5.    W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towarów wraz ze zmiennym symbolem płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek Kupującego do zapłaty ceny zakupu zostaje spełniony w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

4.6.    Sprzedający będzie uprawniony, w szczególności w przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Kupującego (art. 3.6), do żądania zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Paragraf 2119 (1) kodeksu cywilnego nie ma zastosowania.

4.7.    Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedającego nie mogą być łączone.

4.8.    Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie gospodarczym lub jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedający wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy Sprzedaży. Sprzedawca wystawi dokument podatkowy - fakturę Kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i prześle ją w formie elektronicznej na adres elektroniczny Kupującego.

4.9.    Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży, Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Kupującemu paragonu. Jednocześnie jest zobowiązany do zarejestrowania otrzymanej sprzedaży u administratora podatkowego online w przypadku awarii technicznej w ciągu 48 godzin.

5.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

5.1.    O ile nie jest to przypadek, o którym mowa w art. 5.4 Regulaminu lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od Umowy kupna, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, zgodnie z postanowieniami art. 1829(1) Kodeksu cywilnego, przy czym, jeżeli przedmiotem Umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od daty otrzymania ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna musi zostać wysłane do Sprzedawcy w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Do odstąpienia od umowy kupna kupujący może wykorzystać wzór formularza dostarczonego przez sprzedającego, który jest załącznikiem do regulaminu. Kupujący może wysłać odstąpienie od umowy kupna m.in. na adres siedziby Sprzedawcy lub na adres e-mail Sprzedawcy podany w nagłówku niniejszego Regulaminu.

5.2.    W przypadku odstąpienia od Umowy Zakupu zgodnie z art. 5.1 Regulaminu, Umowa Zakupu zostaje unieważniona od początku. Kupujący bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy, wyśle lub przekaże Sprzedawcy towar, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Termin wynikający ze zdania poprzedniego zostaje zachowany, jeżeli kupujący wyśle towar przed upływem tego terminu. W przypadku odstąpienia od umowy kupna Kupujący ponosi koszty zwrotu towarów do Sprzedawcy, nawet jeśli towary nie mogą być odesłane ze względu na ich charakter zwykłą drogą pocztową.

5.3.    W przypadku odstąpienia od umowy kupna zgodnie z art. 5.1 Regulaminu, Sprzedawca zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia Kupującego od umowy kupna w taki sam sposób, w jaki Sprzedawca otrzymał je od Kupującego. Sprzedawca będzie również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego już po zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób pod warunkiem, że Kupujący wyrazi na to zgodę i Kupujący nie poniesie dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu otrzymanych środków pieniężnych, zanim Kupujący nie zwróci towaru Sprzedawcy lub nie udowodni, że odesłał towar Sprzedawcy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

5.4.    Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego, Kupujący nie może odstąpić m.in. od umowy o dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Kupującego lub na jego osobę, umowy o dostawę towarów łatwo psujących się, a także towarów, z umowy o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie pomieszane z innymi towarami, z umowy o dostarczenie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i których nie można zwrócić ze względów higienicznych, a także z umowy o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli oryginalne opakowanie zostało uszkodzone. Wszystkie produkty z naszej oferty, za wyjątkiem półek szklanych, są wykonywane i modyfikowane zgodnie z życzeniem klienta, dlatego nie przysługuje im prawo zwrotu w ciągu 14 dni i nie podlegają one zwrotowi.

5.5.    Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności o odszkodowanie za uszkodzenie towaru z wierzytelnością Kupującego o zwrot ceny zakupu.

5.6.    W przypadkach, gdy Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna zgodnie z postanowieniami § 1829 (1) Kodeksu Cywilnego, Sprzedający ma również prawo do odstąpienia od umowy kupna w dowolnym momencie do momentu odebrania przez Kupującego dostawy towarów. W takim przypadku Sprzedający bez zbędnej zwłoki zwróci Kupującemu cenę zakupu, w gotówce na konto wskazane przez Kupującego.

5.7.    W przypadku przekazania Kupującemu wraz z towarem prezentu, umowa dotycząca prezentu pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy kupna, umowa dotycząca prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu prezentu wraz z towarem do Sprzedającego.

6.    TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

6.1.     Jeżeli sposób transportu został uzgodniony na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

6.2.    Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy Zakupu do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towarów w momencie dostawy.

6.3.    W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego konieczne jest dostarczenie towaru wielokrotnie lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, Kupujący poniesie koszty związane z powtórnym dostarczeniem towaru lub koszty związane z innym sposobem dostarczenia.

6.4.    Po otrzymaniu towaru od przewoźnika Kupujący powinien sprawdzić integralność opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia wad niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, wskazującego na nieuprawnioną ingerencję w przesyłkę, Kupujący może nie przyjąć przesyłki od przewoźnika. Nie narusza to uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności za wady towaru oraz innych uprawnień Kupującego wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6.5.    Dalsze prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez specjalne warunki dostawy Sprzedawcy, jeśli zostały przez niego wydane.

7.    PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEGO WYKONANIA UMOWY

7.1.    Prawa i obowiązki stron w zakresie praw z tytułu wadliwego wykonania umowy regulują odpowiednie ogólnie obowiązujące przepisy prawne (w szczególności przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego oraz ustawa nr 634/1992 Dz.)

7.2.    Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że w chwili przyjęcia towaru przez Kupującego:

7.2.1.   towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane przez Sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego ze względu na charakter towarów i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,
7.2.2.    towary nadają się do celu, do którego według sprzedawcy mają być użyte lub do którego towary tego rodzaju są zwykle używane
7.2.3.    towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeśli jakość lub wykonanie zostało określone przez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru,
7.2.4    towary są we właściwej ilości, miarce lub wadze; oraz
7.2.5.    towary są zgodne z wymogami przepisów prawa.

7.3.    Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od odbioru, towary uznaje się za wadliwe w momencie odbioru.

7.4.    Sprzedawca ma zobowiązania wynikające z wadliwego wykonania przynajmniej w takim zakresie, w jakim trwają zobowiązania producenta wynikające z wadliwego wykonania. W przeciwnym razie Kupujący jest uprawniony do dochodzenia praw z tytułu wady, która wystąpiła w towarze konsumpcyjnym w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od odbioru. Jeżeli na sprzedanym towarze, na jego opakowaniu, w instrukcji dołączonej do towaru lub w reklamie zgodnie z innymi przepisami wskazano okres, przez który towar może być używany, stosuje się przepisy o gwarancji jakości. Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że towar będzie nadawał się do zwykłego użytku lub zachowa swoje zwykłe właściwości przez określony czas. Jeżeli kupujący słusznie zarzucił sprzedawcy wadę towaru, termin do wykonania uprawnień z tytułu wadliwego świadczenia oraz termin gwarancji nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.

7.5.    Postanowienia, o których mowa w art. 7.4 Warunków, nie mają zastosowania w przypadku towarów sprzedanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej stopniowi zużycia lub eksploatacji, jaki towar miał w chwili przejęcia przez kupującego, lub jeżeli wynika to z właściwości towaru. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli przed przejęciem towaru wiedział, że towar jest wadliwy lub jeżeli kupujący spowodował wadę.

7.6.    Prawa do odpowiedzialności za wady towarów należy dochodzić wobec Sprzedawcy. Jednakże, jeśli zaświadczenie wydane przez sprzedającego dotyczące zakresu praw odpowiedzialności za wady (w rozumieniu § 2166 Kodeksu cywilnego) wskazuje inną osobę wyznaczoną do naprawy, która znajduje się w miejscu sprzedającego lub w miejscu bliższym kupującemu, kupujący będzie realizował prawo do naprawy z osobą wyznaczoną do jej przeprowadzenia. Poza przypadkami wskazania innej osoby do wykonania naprawy do zdania poprzedniego, Sprzedawca zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji w każdej placówce, w której przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanych produktów lub świadczonych usług, albo w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy Kupujący skorzystał z uprawnienia, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący, a także potwierdzenie terminu i sposobu załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czasu jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. Obowiązek ten dotyczy również innych osób wyznaczonych przez Sprzedawcę do wykonania naprawy.

7.7.    Kupujący może w szczególności dochodzić uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady towaru osobiście pod adresem zakładu wskazanym w nagłówku niniejszego Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres wskazany w nagłówku niniejszego Regulaminu.

7.8.    Kupujący zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę o wybranym przez siebie uprawnieniu przy zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy, nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okaże się nieusuwalna.

7.9.    Jeżeli towar nie ma właściwości określonych w art. 7.2 Warunków, Kupujący może również żądać dostarczenia nowego towaru bez wad, chyba że jest to nieuzasadnione ze względu na charakter wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, Kupujący może żądać jedynie wymiany części, jeżeli nie jest to możliwe, może odstąpić od umowy. Jeżeli jednak jest to niewspółmierne do charakteru wady, w szczególności jeżeli wada może być usunięta bez nieuzasadnionej zwłoki, kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady. Kupujący ma również prawo do dostarczenia nowego towaru lub wymiany części w przypadku wady usuwalnej, jeżeli nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad. W tym przypadku kupującemu również przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli kupujący nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego towaru bez wad, do wymiany części lub do naprawy towaru, może żądać stosownego rabatu. Kupujący ma również prawo do rozsądnego rabatu, jeżeli sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć nowego towaru bez wad, wymienić części towaru lub naprawić towaru, albo jeżeli sprzedawca nie usunie wady w rozsądnym czasie lub jeżeli usunięcie wady sprawiłoby kupującemu znaczne trudności.

7.10.    Jeżeli jednak sprzedawca nie skorzysta z prawa do rekompensaty w ciągu miesiąca od upływu terminu, w którym należy wskazać wadę, sąd nie przyzna mu tego prawa, jeżeli sprzedawca twierdzi, że prawo do rekompensaty nie zostało wykonane w odpowiednim czasie.

7.11.    Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością sprzedawcy za wady mogą być regulowane przez regulamin reklamacyjny sprzedawcy.

8.    INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

8.1.    Kupujący nabywa prawo własności Towarów po zapłaceniu pełnej ceny zakupu Towarów.

8.2.    Sprzedawca nie jest związany w stosunku do Kupującego żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.

8.3.    Reklamacje konsumenckie rozpatrywane są przez Sprzedawcę za pośrednictwem adresu elektronicznego podanego w nagłówku niniejszego Regulaminu. Sprzedawca przesyła na adres elektroniczny Kupującego informację o rozpatrzeniu jego reklamacji. Innych zasad rozpatrywania reklamacji Sprzedawca nie ustala.

8.4.    Sądem właściwym dla pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą przy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs. Do rozwiązywania sporów między sprzedającym a kupującym w ramach umowy kupna można wykorzystać internetową platformę rozwiązywania sporów znajdującą się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5.    Europejskie Centrum Konsumenckie Republiki Czeskiej, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz, jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich).

8.6.    Kupujący może skierować skargę do organu nadzorczego lub państwowego organu nadzoru. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową w zakresie swoich kompetencji sprawuje właściwy organ handlowy. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Po stronie Czeskiej Inspekcja Handlowa nadzoruje w określonym zakresie przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami.

8.7.    Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

9.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1.    Sprzedający wypełnia wobec Kupującego obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO") związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego na potrzeby realizacji Umowy Kupna, na potrzeby negocjacji Umowy Kupna oraz na potrzeby realizacji zobowiązań publicznych Sprzedawcy w drodze odrębnego dokumentu.

10.    WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH I PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

10.1.    Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres e-mail lub numer telefonu Kupującego zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego i o zmianach niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego), w brzmieniu późniejszym. Sprzedawca wypełnia swój obowiązek informacyjny wobec Kupującego w rozumieniu art. 13 RODO związany z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu wysyłania informacji handlowych za pomocą odrębnego dokumentu.

10.2.    Sprzedawca wypełnia swoje obowiązki prawne związane z ewentualnym przechowywaniem plików cookies na urządzeniu Kupującego za pomocą odrębnego dokumentu.

11.    DOSTAWA

11.1.    Doręczenie Kupującemu może nastąpić na adres elektroniczny Kupującego.

12.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

12.1.    Jeżeli stosunek ustanowiony Umową Kupna zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu. Poprzez wybór prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim Kupujący, będący konsumentem, nie jest pozbawiony ochrony zapewnianej przez przepisy porządku prawnego, których nie można umownie wyłączyć i które w przeciwnym razie miałyby zastosowanie w przypadku braku wyboru prawa zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

12.2.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12.3.    Umowa kupna, w tym Regulamin, jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.4.    Wzór formularza odstąpienia od Umowy kupna stanowi załącznik do Regulaminu.

12.5.    Dane kontaktowe Sprzedawcy określone są w nagłówku niniejszego Regulaminu.                       

W górę